Català / Castellano / English
CODI DEONTOLÒGIC
Preàmbul

Aquest codi de normes deontològiques de les publicacions de premsa gratuïta ha estat compilat per l’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb el compromís d’adoptar-lo com a norma de treball en l’àmbit de totes les capçaleres associades i de tothom que intervé en aquestes publicacions (anunciants, agències de publicitat, dissenyadors, proveïdors i d’altres) amb la finalitat de:

- Fomentar unes bones relacions i una competència lleial entre les publicacions que es dediquen a la premsa gratuïta i mitjans digitals, tant entre elles mateixes com en relació als altres mitjans publicitaris i periodístics amb què concorren.

- Fomentar un augment del sentit de la responsabilitat cap als lectors, en tant que possibles consumidors dels productes o serveis que es publiciten i sobre els quals es difon informació.

- Contrarestar els possibles abusos de la publicitat quan aquesta no sigui conforme a les normes i els costums establerts.

- Cohesionar el sector de la premsa gratuïta i potenciar la via de l’associacionisme per aconseguir els objectius d’aquest sector.

Seran responsables d’observar aquestes regles:

- L’anunciant a compte del qual es facin els anuncis.
- Els publicistes o les persones que creïn o realitzin l’anunci.
- El mitjà o suport que publiqui o distribueixi l’anunci o l’article.
- Els periodistes o les persones que redactin la notícia o l’article.

En relació a l’activitat periodística

Aquest no és un codi de periodistes, perquè l’associació accepta complir el contingut del seu codi deontològic, ni de publicistes, perquè aquest sector també té unes normes específiques. Es tracta d’un codi propi destinat a un tipus de publicacions en què es combinen les tres activitats: editora, periodística i publicitària.

Amb l’objectiu d’aconseguir unes pràctiques fluïdes i evitar conflictes amb la resta de col•lectius caldrà tenir en compte els següents criteris:

- La llibertat d’expressió i el dret d’informació són drets fonamentals reconeguts en la Constitució Espanyola. Aquests drets prevaldran sempre que no entrin en contradicció amb el respecte a la intimitat de les persones.

- Aquestes publicacions, i els periodistes que hi treballin, guardaran el secret professional, respectant les fons d’informació i les confidències. No revelaran els noms dels informants tret que hi hagi autorització judicial.

- Es prohibeixen les calúmnies, les acusacions, les difamacions, les injúries i els plagis.

- Aquestes publicacions s’obliguen al deure de rectificar el més aviat possible qualsevol informació errònia o inexacta, així com concedir el dret de rèplica, rectificació o resposta a tota persona que ho sol•liciti.

- Els periodistes i editors salvaguardaran el dret natural que té tota persona a la seva intimitat, vida privada, personal i familiar.

- El dret a la llibertat d’informació i d’expressió del periodista comprèn també el dret al comentari i a la crítica.

- Els periodistes i les publicacions no mostraran cap discriminació entre persones per raó de raça, color, sexe, religió, opinió pública, origen nacional, etc. Es mantindrà sempre el respecte constitucional a la presumpció d’innocència.

- En l’exercici de la seva professió, els periodistes no podran fer publicitat ni propaganda de cap activitat relacionada amb interessos personals o comercials.

- En el redactat dels articles es respectarà el dret d’autor i s’esmentaran les fonts d’informació. El periodista és responsable moral de tot el que publica.

- Sempre que sigui possible, el periodista haurà de comprovar la veracitat de les seves fonts d’informació. Les notícies, informes i rumors sense confirmar hauran de presentar-se clarament com a tals. El periodista cal que faci clara la distinció entre el que és notícia i el que és el seu comentari (opinió o interpretació) per tal d’evitar-ne la confusió.

En relació a l’activitat publicitària

La publicitat és un instrument a disposició dels anunciants-venedors per despertar l’interès pels seus productes i serveis. En aquest procés, algunes pràctiques del venedor poden, de vegades, oposar-se als legítims interessos de la comunitat. En els casos que hi hagi un conflicte d’interessos, han de protegir-se primer els interessos del públic per aconseguir la seva confiança.

La publicitat té una responsabilitat cap al consumidor. Entenem que l’èxit de la publicitat depèn de la confiança del públic i no es permetran les pràctiques publicitàries que puguin disminuir aquesta confiança. A tal efecte s’estableixen tres tipus de regles:

1. Regles de conducta cap al consumidor

-La publicitat ha de dir la veritat i evitar distorsionar els fets o desorientar l’opinió pública a través d’insinuacions o omissions. Per això es basa en el respecte cap a la Llei General de la Publicitat, el codi de l’AAP i altres codis internacionals i nacionals que es puguin publicar sobre normes a la pràctica publicitària. Cal evitar també les exageracions que condueixin cap a la decepció dels consumidors, fent especial atenció als productes mèdics i sanitaris. S’ha de plantejar una publicitat que respecti el continguts de les lleis, la moral i el sentit ètic.

-Els anuncis no han d’aprofitar-se de la superstició ni de la credulitat del públic. Aquest tipus d’anuncis poden comportar un desprestigi tant per a la publicitat com per als anunciants i les publicacions. En aquest sentit, les capçaleres s’obliguen a respectar la Llei de Consumidors i Usuaris.

- Es prohibeix l’ús de la publicitat il•lícita, deslleial i enganyosa, de conformitat amb el que estableixen les lleis i directives de la Unió Europea.

2. Regles de conducta entre els publicistes

- No han d’utilitzar-se mètodes publicitaris que puguin crear confusió en la ment del consumidor entre els diversos productes i serveis: la imitació de la marca o del nom del competidor, del seu embalatge o les etiquetes dels mètodes publicitaris com il•lustracions, textos, escenaris o eslògans, etc.

- No es permetran referències que desacreditin qualsevol producte, firma ni servei, ja que es tracta de vetllar per una lliure competència en equilibri.

3. Per a agències i mitjans publicitaris

- Les publicacions associades s’obliguen a una total transparència pel que fa a tarifes, tirada i difusió de cara als òrgans de direcció de l’associació per tal que hi hagi una informació objectiva que permeti definir uns objectius conjunts.

- Els editors, anunciants, agències de publicitat, mitjans, revistes, periodistes i col•laboradors han d’evitar desacreditar els seus competidors amb l’objectiu de fomentar unes bones relacions amb tots aquells amb qui entren en contacte per pertànyer al mateix sector de la comunicació (anunciants, agències de publicitat i centrals de compra).

- Les tarifes publicitàries de les revistes associades seran publicades de manera clara i completa, així com els descomptes aplicables a les diverses classificacions de la publicitat, que s’hauran d’observar de manera estricta. Cada capçalera és responsable de la veracitat de les dades que difongui.

- Els associats del grup AMIC s’obliguen a reconèixer les dades de difusió de les seves publicacions i a oferir proves d’aquestes xifres. Aquest fet els obliga a ser auditats per un organisme acreditat com Información y control de Publicaciones, s.a. (antiga OJD)

- Les publicacions associades s’obliguen a no realitzar actes de competència deslleial entre elles, i es comprometen a col•laborar amb l’associació per tal d’aconseguir el màxim d’objectius comuns i contribuir a fomentar un clima de confiança entre elles.

- Les publicacions associades respectaran la propietat intel•lectual i autoria de les creacions periodístiques, fotogràfiques, publicitàries, de disseny, etc., com a mostra de respecte cap als creadors com també perquè el plagi pot induir a error al públic, i això suposa un perjudici per a l’anunciant.

- Les publicacions s’obliguen a un estricte compliment de la legislació vigent en els temes que els afectin de manera directa.

El compliment d’aquest codi s’assumeix per les entitats, empreses editores i capçaleres integrants de l’associació, i a tal fi s’estableix la creació d’un consell supervisor que vetllarà pel compliment dels principis i criteris d’ètica professional continguts en el present Codi Deontològic.

Aquest Codi Deontològic va ser aprovat a Girona l’1 d’abril de 2000

AMIC - Codi Deontològic
Avís legal |Política de privacitat |Política de cookies

Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 -
info@amic.media


Amb el suport del:
Amb la col·laboració de:
[Web creada per Duma Interactiva]